Структура

СКЛАД ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 1. Сергій Сьомкін – голова Громадської ради, виконавчий директор Асоціації «Індустріальний телевізійний комітет»
 2. Олена Андрієнко – секретар Громадської ради, заступниця директора з правових питань рекламно-комунікаційного холдингу Publicis Groupe Ukraine

Члени Громадської ради

 1. Сергій Бойко – засновник і директор Незалежної Рейтингової агенції «BigDataUA», голова Дисциплінарного комітету Асоціації «Телекомунікаційна палата України»
 2. Ольга Большакова – керівниця Центру адвокації та лобіювання Національної асоціації медіа
 3. Олександр Борисенко – заступник директора департаменту взаємодії з органами державної влади ТОВ «ТРК «Студія 1+1»
 4. Вікторія Веселовська – директорка департаменту міжнародних відносин Коледжу пресу і телебачення, продюсерка телеканалу «ТАК TV»
 5. Олександр Глущенко – автор інтернет-проекту «PROTV.UA», співзасновник та видавець журналу  «MediaSat», член правління Інтернет Асоціації України
 6. Олена Голубєва – директорка анімаційної студії «Червоний собака», виконавча директорка Громадської спілки «Українська анімаційна асоціація».
 7. Наталія Клітна – голова правління Асоціації правовласників та постачальників контенту
 8. Катерина М’ясникова – виконавча директорка Національної асоціації медіа
 9. Любов Найдьонова – медіаекспертка, заступниця директора з наукової роботи, завідувачка лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, президентка Української асоціації медіапсихологів та медіапедагогів
 10. Юлія Поляк – фахівчиня зі співпраці з державними органами юридичного департаменту ТОВ «ТРК «Україна»
 11. Аліна Правдиченко – медіаюристка, радниця з питань нормотворчої діяльності ТОВ «ТРК «Студія 1+1».
 12. Ірина Стройко ­– заступниця генерального директора з юридичних питань ТОВ «Квартал 95», голова комітету «Асоціація правників України» з питань ЗМІ та рекламного права

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
від 28 липня 2010 року № 1122
(у редакції рішення Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
від 02 серпня 2018 року № 1207)

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Національній раді України
з питань телебачення і радіомовлення

1.Громадська рада при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Громадська рада) є постійно діючим незалежним колегіальним консультативно-дорадчим органом, що створює ефективні організаційні та правові умови реалізації конституційного права громадян України на участь в управлінні державними справами; координує заходи, пов’язані із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю, з метою врахування громадської думки в процесі підготовки та реалізації рішень Національної ради.

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, Регламентом, своїми рішеннями.

Регламент затверджується рішенням Громадської ради і визначає послідовність, строки та процедури підготовки і проведення її засідань, оформлення ухвалених рішень, обов’язки членів Громадської ради.

3. Основними завданнями Громадської ради є:

 1. сприяння реалізації громадянами України конституційного права на участь в управлінні державними справами;
 2. забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та виконання рішень Національної ради;
 3. здійснення заходів щодо організації та проведення консультацій з громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;
 4. забезпечення реалізації прав громадян України на свободу слова та права на інформацію;
 5. проведення моніторингу порушень прав і свобод громадян в телерадіопросторі України, поширення відповідної інформації;
 6. сприяння практичній реалізації в Україні прав на інтелектуальну власність, авторських та суміжних прав у сфері телерадіопростору;
 7. підготовка публікацій у засобах масової інформації з різних аспектів впливу телерадіомовлення на соціально-економічний розвиток країни;
 8. проведення семінарів та науково-практичних конференцій, дослідження громадської думки щодо телерадіомовлення та його впливу на соціально-економічний розвиток;
 9. вивчення, аналіз та систематизація міжнародного досвіду.

4. Основними принципами діяльності Громадської ради є відкритість, колегіальність та рівноправність її членів.

5. Основними напрямами діяльності Громадської ради є:

 1. прийняття консультативних рішень за результатами громадських експертиз проектів нормативно-правових рішень Національної ради;
 2. підготовка та подання пропозицій до орієнтовного плану роботи Національної ради;
 3. розробка та подання на розгляд Національної ради пропозицій до плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань, термінів, етапів та порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів;
 4. формування банку даних з найактуальніших проблем розвитку телерадіопростору України;
 5. внесення пропозицій щодо покращення стану дотримання та виконання міжнародних зобов’язань України у сфері інформаційних відносин;
 6. здійснення співробітництва з питань телебачення і радіомовлення з міжнародними організаціями та неурядовими організаціями інших країн.

6. Громадська рада має право:

 1. отримувати для громадської експертизи проекти нормативно-правових рішень Національної ради;
 2. надавати Національній раді пропозиції з питань, що належать до компетенції Громадської ради;
 3. утворювати постійні та тимчасові робочі групи за напрямами роботи;
 4. брати участь в будь-якій діяльності під егідою Національної ради;
 5. залучати до своєї роботи представників Національної ради, органів влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
 6. проводити конференції, засідання та збори;
 7. звертатися до Національної ради за захистом своїх прав та інтересів.

7. До Громадської ради можуть входити представники професійних недержавних неприбуткових організацій, асоціацій, які легалізовані у встановленому законодавством порядку, а також авторитетні фахівці сфери, яка стосується предмету регулювання Національної ради.

Право висування претендентів у члени Громадської ради реалізується громадянами через організації або шляхом самовисування у порядку, передбаченому цим Положенням.

Членом Громадської ради від організації може бути її керівник або інший уповноважений представник.

Під час ухвалення рішень Громадською радою, члена Громадської ради може представляти лише одна особа, яка має право одного голосу.

Термін повноважень членів Громадської ради – два роки.

Не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну повноважень членів Громадської ради Національна рада ухвалює рішення про розміщення на своєму офіційному сайті оголошення про прийом документів для обрання нового складу Громадської ради. Документи в електронній формі приймаються упродовж місяця з дати, затвердженої рішенням Національної ради. Заяви про членство в Громадській раді надсилаються на офіційну електронну адресу із зазначенням теми: «Громадська рада».

Повноваження членів Громадської ради залишаються чинними до затвердження нового складу Громадської ради.

8. Склад Громадської ради затверджується на відкритому засіданні Національної ради.

Загальна кількість членів Громадської ради встановлюється рішенням Національної ради, але не може перевищувати 15 осіб.

Претендент у члени Громадської ради надсилає у визначені терміни до Національної ради відповідну письмову заяву організації або кандидата-самовисуванця, в якій зазначається основні напрями та досвід діяльності в інформаційній сфері.

Члени Громадської ради обираються на засіданні шляхом рейтингового голосування членів Національної ради.

9. Члени Громадської ради мають право:

 1. брати участь у підготовці та ухваленні рішень Громадської ради, формуванні та діяльності її органів, заходах Громадської ради;
 2. вносити пропозиції щодо пріоритетних напрямів діяльності Громадської ради;
 3. брати участь у вирішенні будь-яких інших питань у діяльності Громадської ради;
 4. отримувати інформацію про діяльність та рішення Громадської ради;
 5. добровільно виходити зі складу Громадської ради;
 6. посилатися на своє членство в Громадській раді в публікаціях, виступах, публічних заявах тощо.

10. Члени Громадської ради зобов’язані:

 1. дотримуватися вимог цього Положення, Регламенту та рішень Громадської ради;
 2. брати участь у засіданнях Громадської ради;
 3. брати участь у заходах Громадської ради;

4) перед голосуванням оголосити про наявність конфлікту інтересів щодо предмету голосування.

Член Громадської ради не може виступати від її імені (робити будь-які заяви, надавати коментарі тощо), крім випадку наявності відповідного рішення Громадської ради.

Члени Громадської ради працюють на громадських засадах.

11. Громадська рада відкритим голосуванням обирає голову та секретаря з числа членів Громадської ради.

12. Громадська рада провадить діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи, які надаються Національній раді і є складовою частиною планів роботи Національної ради.

Основною формою роботи Громадської ради є чергові та позачергові засідання. Чергові засідання Громадської ради скликаються головою чи секретарем Громадської ради відповідно до затвердженого плану.

Позачергові засідання Громадської ради скликаються головою або секретарем Громадської ради за умови підтримки (або з ініціативи) не менше п’яти членів Громадської ради та проводяться не раніше ніж через два робочих дні після оголошення такого засідання.

13. Проекти рішень та інших документів Громадської ради вносяться членами Громадської ради на розгляд Громадської ради через розсилання їх електронною поштою чи в інший визначений Громадською радою спосіб:

 • щодо чергових засідань – не пізніше ніж за три робочих дні;
 • щодо позачергових засідань – не пізніше ніж за один робочий день.

Рішення з оперативних, невідкладних питань або якщо проекти заздалегідь не готувалися, можуть ухвалюватися на засіданнях Громадської ради лише в разі наявності підтверджень, що із цими проектами змогли ознайомитися не менше двох третин членів Громадської ради.

14. Засідання Громадської ради є правочинним за умови присутності на ньому не менше третини членів від загального складу Громадської ради.

Членів Громадської ради інформують про проведення засідання Громадської ради не пізніше ніж за три робочих дні до дня проведення засідання. Дату і час засідання повідомляють також Національній раді.

Голова Громадської ради веде засідання, а за його відсутності – один із членів Громадської ради, обраний Громадською радою.

Секретар складає протокол, здійснює інші дії відповідно до Регламенту.

Голова веде засідання Громадської ради, стежить за дотриманням порядку денного, погодженого регламенту виступів, ставить на голосування проекти рішень, разом із секретарем підписує протокол засідання і/або рішення Громадської ради, виконує інші дії, необхідні для належного проведення засідання Громадської ради.

Засідання Громадської ради проводяться у приміщенні Національної ради.

15. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер.

Якщо проект рішення Громадської ради готувався до розгляду в плановому порядку і до нього під час засідання не було внесено суттєвих змін, рішення ухвалюється простою більшістю голосів.

Доопрацьовані, суттєво змінені під час засідання і обговорення проекти рішень або рішення з оперативних, невідкладних питань або у випадках, коли проекти заздалегідь не готувалися, можуть ухвалюватися у випадках наявності підтверджень, що із цими проектами змогли ознайомитися не менше двох третин членів Громадської ради і за них проголосувала більшість членів від загального складу Громадської ради. Такі рішення можуть ухвалюватися дистанційно з використанням електронних комунікацій, відповідно до Регламенту.

Протокол засідання і/або рішення Громадської ради оприлюднюються на офіційному сайті Національної ради.

16. Громадська рада для забезпечення своєї діяльності може створити робочі органи.

17. Повноваження члена Громадської ради достроково припиняються рішенням Національної ради:

 1. за відповідною заявою члена Громадської ради;
 2. за поданням організації, яку він представляв чи яка його висувала до складу Громадської ради;
 3. за поданням Громадської ради у зв’язку з невиконанням обов’язків цим членом Громадської ради чи його неучастю в засіданнях та заходах Громадської ради, що підтримано 2/3 голосів членів Громадської ради.

З власної ініціативи Національна рада може достроково припинити повноваження всієї Громадської ради, якщо вона бездіяльна чи ухвалює завідомо неправові рішення, а також може припинити повноваження окремого члена Громадської ради, якщо він систематично порушує норми законодавства чи цього Положення, а також у випадках невідповідності його статусу.

18. Зміни до цього Положення вносяться рішенням Національної ради.

Події

Громадська рада обговорила проєкти методик, розробником яких є Антимонопольний комітет України. Докладніше

Громадська рада обговорила дієвість механізму заборони медіасервісів держави-агресора. Докладніше

6 лютого відбудеться чергове засідання Громадської ради в онлайн-режимі. Докладніше

Громадська рада обговорила питання стратегій, реклами і медіасервісів держави-агресора. Докладніше

Громадська рада співпрацює з медіарегулятором із найважливіших питань розвитку інформаційного простору країни. Докладніше

5 вересня відбудеться чергове засідання Громадської ради в онлайн-режимі. Докладніше

Громадська рада напрацьовує пропозиції до нормативно-правових актів Національної ради і переліку медіа-сервісів держави-агресора. Докладніше

1 серпня відбудеться чергове засідання Громадської ради в онлайн-режимі. Докладніше

Громадська рада опрацьовуватиме проєкти нормативних документів, що стосуються різних аспектів медіагалузі. Докладніше

Протоколи

Протокол від 04 червня 2024 року № 24 (онлайн-засідання)

Протокол від 06 лютого 2024 року № 23 (онлайн-засідання)

Протокол від 07 листопада 2023 року № 22 (онлайн-засідання)

Протокол від 05 вересня 2023 року № 21 (онлайн-засідання)

Протокол від 01 серпня 2023 року № 20 (онлайн-засідання)

Протокол від 04 липня 2023 року № 19 (онлайн-засідання)

Протокол від 06 червня 2023 року № 18 (онлайн-засідання)

Протокол від 04 квітня 2023 року № 17 (онлайн-засідання)

Протокол від 07 лютого 2023 року № 16 (онлайн-засідання)

Рішення Громадської ради

Рішення від 04 та 06 червня 2024 року № 04

Рішення від 30 квітня 2024 року № 03

Рішення від 08 березня 2024 року № 02

Рішення від 07 березня 2024 року № 01

Рішення від 05 вересня 2023 року № 08

Рішення від 02 серпня 2023 року № 07

Рішення від 01 серпня 2023 року № 06

Рішення від 27 липня 2023 року № 05

Рішення від 06 червня 2023 року № 04

Рішення від 06 червня 2023 року № 03

Рішення від 01 травня 2023 року № 02

Рішення від 04 квітня 2023 року № 01

Звіти

План роботи

Архів

Архів