Прозорість медіа

31 березня 2023 року набув чинності Закон України «Про медіа» (далі – Закон).

Положення статті 1 Закону дає визначення термінів, у тому числі тих, які стосуються структури власності.

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ

Структура власності суб’єкта у сфері медіа має бути прозорою ( стаття 25 Закону).

Обмеження визначених Законом суб’єктів у сфері медіа щодо структури власності:

 • щодо суб’єктів у сфері друкованих медіа (стаття 15 Закону);
 • щодо суб’єктів у сфері онлайн-медіа (стаття 16 Закону);
 • щодо суб’єктів у сфері аудіовізуальних медіа (стаття 21 Закону);
 • щодо постачальників електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра (стаття 24 Закону).

Звертаємо увагу, відповідно до частини третьої статті 25 Закону вимоги щодо прозорості структури власності, передбачені пунктом 1 частини другої, не поширюються на структуру власності суб’єктів у сфері публічних аудіовізуальних медіа, а також суб’єктів у сфері медіа, які є або засновані:

 1. державними органами, органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями, державними та комунальними підприємствами, установами, організаціями;
 2. державними органами іноземних держав;
 3. громадськими об’єднаннями та їх відокремленими підрозділами;
 4. політичними партіями, їх структурними утвореннями;
 5. релігійними організаціями;
 6. професійними спілками, їх об’єднаннями, організаціями профспілок;
 7. творчими спілками;
 8. організаціями роботодавців, їх об’єднаннями;
 9. торгово-промисловими палатами;
 10. міжнародними організаціями,

за умови, що відомості про структуру власності таких суб’єктів у сфері медіа містять інформацію про усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь в суб’єкті у сфері медіа.

СУБ’ЄКТИ У СФЕРІ МЕДІА ЗОБОВ’ЯЗАНІ

 • інформувати Національну раду про свою структуру власності та її зміни в порядку, передбаченому статтею 26 Закону;
 • суб’єкти у сфері аудіовізуальних медіа та постачальники електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра, крім суб’єктів, які здійснюють діяльність як фізичні особи-підприємці, зобов’язані:
  1. розмістити актуальні відомості про свою структуру власності за формою, що встановлюється Національною радою (за винятком даних, що не підлягають оприлюдненню), на своєму вебсайті (за його наявності), забезпечивши доступ до таких відомостей через головне меню (візуально видиме посилання з головної сторінки) відповідного вебсайта;
  2. у разі якщо в структурі власності відбулися зміни кінцевого бенефіціарного власника, ключових учасників чи власників істотної участі, такий суб’єкт зобов’язаний впродовж 45 робочих днів з дня, коли відбулися відповідні зміни, подати до Національної ради заяву про внесення змін до Реєстру та оновлені відомості про структуру власності в порядку, передбаченому Законом.

ВИПАДКИ, У ЯКИХ ПОДАЮТЬСЯ ВІДОМОСТІ ПРО СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ

 • При реєстрації суб’єкта у сфері медіа, що здійснює мовлення без використання радіочастотного спектра (лінійне медіа).
 • на участь у конкурсі для видачі ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра та на постачання електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра.
 • При поданні заяви про продовження строку дії ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра та на постачання електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра.
 • До заяви про внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа.

Відомості про структуру власності подаються до Національної ради за формою, що встановлюється Національною радою.

ФОРМИ ЩОДО СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ:

Форма №1 «Відомості про кінцевих бенефіціарних власників, власників істотної участі, ключових учасників станом на ________20__року», затверджена Рішенням Національної ради 18.05.2023 № 355 (із змінами, внесеними рішенням від 28.09.2023 №937).

Форма №2 «Схематичне зображення структури власності суб’єкта у сфері медіа станом на __________20___року», затверджена Рішенням Національної ради 18.05.2023 № 355.

Форма №3 «Відомості про зміни у структурі власності у 20__році», затверджена Рішенням Національної ради 18.05.2023 № 355.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЄСТРУ СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ МЕДІА

Важливо. У разі реорганізації ліцензіата/реєстранта правонаступник ліцензіата/реєстранта зобов’язаний упродовж 10 робочих днів з дати переходу до нього прав та обов’язків ліцензіата/реєстранта подати до Національної ради заяву про внесення змін до Реєстру та документи, які підтверджують правонаступництво, або їх нотаріально засвідчені копії (для ліцензіата).

ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ДО СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ

Забезпечення дотримання вимог до структури власності визначається положенням статті 27 Закону.

Звертаємо увагу, що документи, складені іноземними мовами, подаються до Національної ради з перекладом державною мовою, засвідченим нотаріально. Документи, видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.