Меморандум про взаєморозуміння, співпрацю та обмін інформацією між Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та Громадською організацією «ЦЕНТР МЕДІАРЕФОРМИ»

21.07.2020

Преамбула

Достовірна інформація є основою здійснення свободи думок, поваги до інших прав людини та всіх демократичних практик, включаючи обговорення, прийняття рішень та підзвітність. Цілісність демократичного процесу порушується при маніпулюванні інформацією, яка могла б вплинути на цей процес.

Будучи переконаними в необхідності об’єднання зусиль Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) і громадянського суспільства;

вважаючи, що свобода самовираження та інформації, яку закріплено в статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, є одним з важливих принципів демократичного суспільства та однією з основних умов його прогресу та розвитку кожної людини;

бажаючи розвивати принципи, які викладено в Міжнародній декларації про інформацію та демократію стосовно встановлення демократичних гарантій свободи, незалежності, плюралізму та достовірності інформації;

враховуючи положення Європейської конвенції про транскордонне телебачення, Конституції України, Закону України «Про телебачення і радіомовлення», Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Закону України «Про інформацію», Доктрини інформаційної безпеки України затвердженої рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року та введеної в дію Указом Президента №47/2017 у рамках заходів з протидії дезінформації Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та Громадська організація «ЦЕНТР МЕДІАРЕФОРМИ» (далі – Сторони) уклали цей Меморандум про таке:

1. Мета і загальні положення
1.1. Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль Сторін, спрямованих на створення механізмів, які сприятимуть поширенню телерадіоорганізаціями об’єктивної та достовірної інформації, а також для забезпечення захисту телерадіоінформаційного простору України від розповсюдження інформації, яка може нести загрозу для суспільного інтересу та української державності в цілому.

1.2. Цей Меморандум слід розглядати як основу для розробки подальших заходів, спрямованих на розвиток взаємодії і співробітництва Сторін у межах повноважень, визначених Конституцією та законами України.

1.3. Цей Меморандум є документом, на підставі якого Сторони можуть здійснювати координацію своїх дій для досягнення мети, встановленої цим Меморандумом.

1.4. Сторони мають намір забезпечувати одна одній всебічну підтримку для розвитку співробітництва згідно з положеннями цього Меморандуму та інформувати одна одну про заходи, спрямовані на його розвиток.

2. Напрями співробітництва
2.1. Для досягнення мети цього Меморандуму, відповідно до своїх повноважень та у межах наявних ресурсів, Сторони співпрацюють у сфері інформаційного обміну на стадіях збору, моніторингу, обробки та аналізу інформації, яка містить ознаки дезінформації.

2.2. Сторони дійшли спільної згоди про те, що співробітництво буде реалізовуватися в таких напрямках: 
1) здійснення Сторонами постійного моніторингу з метою виявлення та фіксації необ’єктивної та/або недостовірної інформації в ефірі телерадіоорганізацій;

2) здійснення Сторонами аналізу на предмет об’єктивності та/або достовірності інформації зафіксованої під час моніторингу в ефірі телерадіоорганізацій;

3) здійснення обміну відомостями щодо необ’єктивної та/або недостовірної інформації зафіксованої в ефірі телерадіоорганізацій Сторонами;

4) обмін Сторонами інформацією щодо законних та достатніх механізмів протидії поширенню телерадіоорганізаціями необ’єктивної, неточної та недостовірної інформації, а також, зокрема, щодо розроблення стандартів/правил подання інформації телерадіоорганізаціями під час здійснення мовлення.

3. Зобов’язання Сторін
3.1. Сторони домовилися про те, що інформація отримана ними у результаті дії цього Меморандуму не є конфіденційною і може передаватися третім особам або бути вільно оприлюднена, крім випадків, коли одна Сторона при передачі інформації не повідомила другу Сторону про заборону передавати або поширювати таку інформацію.

3.2. Сторони мають право вільно повідомляти про цей Меморандум будь-яких осіб та посилатися на дію цього Меморандуму при оприлюдненні інформації отриманої у результаті дії цього Меморандуму, окрім випадків передбачених п.3.1. Меморандуму.

4. Строк дії Меморандуму
4.1. Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до 31 грудня 2020 року за умови, що жодна зі Сторін не заявить письмовим повідомленням про свій намір припинити його дію.

5. Інші положення
5.1. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються Сторонами шляхом консультацій та досягнення взаємної згоди.

5.2. За згодою Сторін до цього Меморандуму можуть вноситися зміни та доповнення, оформлені протоколами, що є невід’ємною частиною цього Меморандуму.

Підписи Сторін:

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення Громадська організація
«ЦЕНТР МЕДІАРЕФОРМИ» 

16 липня 2020 року