Меморандум про співробітництво у сфері регулювання телерадіомовлення між Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та Національною радою з питань телебачення і радіомовлення Республіки Польща

19.07.2022

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та Національна рада з питань телебачення і радіомовлення Республіки Польща, далі – «Сторони»,

беручи до уваги положення Директиви Європейського Союзу 2018/1808 Європейського Парламенту та Ради від 14 листопада про внесення змін до Директиви 2010/13/ЄС щодо узгодження певних положень, встановлених законом, нормативно-правовим актом або адміністративними діями держави-члена щодо надання аудіовізуальних медіапослуг із врахуванням змінних ринкових реалій (Директива ЄС про аудіовізуальні медіапослуги), яка застосовується до Польської Сторони;

беручи до уваги:

  • положення Угоди між Україною та Польщею про співробітництво в галузі освіти, науки і культури від 20.05.1997;
  • важливість та вплив сфери телерадіомовлення на розвиток культури кожної держави;
  • інтереси українського та польського народів щодо ефективного регулювання сфери телерадіомовлення;

з метою:

  • розширення можливостей вибору телерадіопередач для населення обох держав, розвитку аудіовізуальної творчості;
  • створення умов для розвитку аудіовізуальної творчості;

 визнаючи інформаційну безпеку телерадіопростору невід’ємною складовою та надважливою умовою для забезпечення національної безпеки обох держав;

 керуючись принципами рівноправності і взаємовигоди, спільним бажанням поглиблення партнерства та підтримки розвитку телерадіомовлення, розширення і поглиблення культурних взаємних зв’язків та зміцнення дружніх відносин між двома державами;

згідно з чинними актами міжнародних та регіональних організацій, членами яких є Україна та Польща, національним законодавством кожної з держав Сторін, а також положеннями даного Меморандуму,

домовилися про таке:

Стаття 1

Мета співробітництва

Метою цього Меморандуму є розвиток співробітництва у сфері регулювання телерадіомовлення через підтримку та реалізацію спільних заходів, обмін інформацією та досвідом між національними регуляторними органами України та Польщі.

Стаття 2

Сфера співпраці

Враховуючи особливості сфери телерадіомовлення, визначаються такі напрямки співробітництва:

а) сприяння обміну аудіовізуальними послугами та створенню умов для виникнення спільного аудіовізуального продукту;

б) проведення взаємних консультацій та обмін інформацією щодо специфічних секторальних питань та стратегій і механізмів активної співпраці у сфері регулювання телерадіомовлення;

в) обмін спеціалістами та експертами, а також організація візитів та зустрічей;

г) вивчення ролі регуляторних органів держав Сторін в забезпеченні розвитку сучасного сектора телерадіомовлення;

д) організація та участь у спільних семінарах, симпозіумах, конференціях, круглих столах в сфері регулювання телерадіомовлення;

е) інші погоджені способи для співробітництва.

Стаття 3

Право застосування

Цей Меморандум не вливає на будь-які права та обов’язки за іншими міжнародними договорами держав Сторін.

Стаття 4

Обмін інформацією

Кожна із Сторін забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від іншої Сторони. Інформація, що отримана в рамках цього Меморандуму, не буде передаватися третім особам без письмової згоди на те Сторони, що надала цю інформацію. Припинення дії цього Меморандуму не впливає на положення цієї Статті, які діятимуть і після припинення дії документу.

Стаття 5

Врегулювання спорів

Спори та розбіжності щодо тлумачення, застосування або виконання положень цього Меморандуму вирішуються шляхом прямих переговорів та консультацій між Сторонами.

Стаття 6

Заключні положення

  1. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Сторонами. Меморандум укладено терміном на п’ять років. Якщо за три місяці до завершення п’ятирічного терміну дії жодна зі Сторін не висловила бажання припинити дію Меморандуму, термін його дії буде автоматично подовжено на наступні п’ять років.
  2. Дія Меморандуму припиняється через три місяці з дати отримання однією Стороною письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.
  3. Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються протоколами, які є його невід’ємною частиною.
  4. Цей Меморандум про взаєморозуміння не є міжнародним договором і, відповідно, не створює юридичних зобов’язань для Сторін відповідно до міжнародного права.

Вчинено в м. Варшаві “13 липня” 2022 року у двох примірниках, кожний українською, польською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

За Національну раду України з питань телебачення і радіомовленняОльга Герасим’юк   За Національну раду з питань телебачення і радіомовлення Республіки Польща Вітольд Колодзейський