Меморандум про співпрацю між Уповноваженим із захисту державної мови та Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення

17.12.2020

        м. Київ                                                                                   17 грудня 2020 р.

Уповноважений із захисту державної мови (далі –Уповноважений) Кремінь Тарас Дмитрович, який діє на підставі Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», та

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) в особі Голови Герасим’юк Ольги Володимирівни, яка діє на підставі Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»,

у подальшому спільно іменовані – Сторони, а кожна окремо – Сторона,

керуючись Конституцією України, законами України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», іншими нормативно-правовими актами, беручи до уваги положення Концепції державної мовної політики, затвердженої Указом Президента України від 15 лютого 2010 року
№ 161/2010, виходячи із загального розуміння необхідності створення належних умов для забезпечення і захисту мовних прав і потреб українців,

відзначаючи, що спільна діяльність Сторін в рамках реалізації завдань даного Меморандуму сприятиме посиленню державотворчих і консолідаційних функцій української мови, захисту української мови як державної; захисту прав громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг, усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою,

беручи до уваги бажання Сторін співпрацювати в контексті зміцнення ролі української мови в українському суспільстві,

уклали цей меморандум про співпрацю (далі – Меморандум) та домовилися про наступне:

1. Мета і предмет Меморандуму

1.1. Метою Меморандуму є визначення рамок співпраці та сприяння забезпеченню всебічного розвитку і функціонування української мови на всій території України; поліпшення якості українського мовлення на вітчизняних  телевізійних і радіоканалах; удосконалення інституціонального забезпечення  реалізації державної мовної політики,  підвищення престижу української  мови, виховання української мовної свідомості та національної гідності; моніторинг мовної ситуації в Україні; висвітлення актуальних проблем державної мовної політики в засобах масової інформації; захист мовного культурного та інформаційного простору України, а також своєчасне реагування та вживання заходів стосовно дотримання телерадіоорганізаціями вимог законодавства про забезпечення функціонування української мови як державної.

1.2. Предметом цього Меморандуму є координація зусиль і спільна діяльність Сторін, що здійснюється у форматі підготовки та реалізації спільних заходів і проєктів у межах повноважень, визначених Конституцією та законами України.

1.3. Сторони висловлюють готовність до здійснення взаємовигідної співпраці у визначених цим Меморандумом напрямах.

2. Напрями співпраці

2.1. У межах компетенції та у встановленому чинним законодавством України порядку Сторони домовляються співпрацювати за такими напрямами:

а) Нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог законодавства про застосування щодо використання державної мови, державний контроль за застосуванням державної мови;

б) Забезпечення та захист права громадян на отримання інформації державною мовою;

в) Поліпшення якості мовлення державною мовою на телевізійних і радіоканалах;

г) Організація та проведення спільних заходів, реалізація спільних проєктів та/або програм, спрямованих на ефективну реалізацію державної мовної політики та захист української мови як державної;

ґ) Розміщення на офіційних вебсайтах Національної ради та Уповноваженого інформації, спрямованої на реалізацію спільних завдань, а також інші узгоджені Сторонами напрями співпраці;

д) Створення робочої групи у складі представників Сторін з метою розробки порядку взаємодії Уповноваженого та Національної ради відповідно до частини другої статті 53 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

є) За іншими напрямами, які будуть визначені Сторонами за домовленістю між ними, та не суперечитимуть чинному законодавству.

2.2. Меморандум укладено з дотриманням загальнообов’язкових принципів добровільності, правомірності, неупередженості, комплексності та всебічного забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

3. Організація співпраці та порядок взаємодії

3.1. З метою реалізації цього Меморандуму Сторони в межах наявних ресурсів:

а) Здійснюють обмін відповідною інформацією, виходячи зі спільної ініціативи або за запитом однієї зі Сторін;

б) Проводять спільні заходи (робочі зустрічі, наради тощо) з метою обговорення питань, пов’язаних з реалізацією Сторонами положень цього Меморандуму;

в) Визначають контактних осіб для проведення консультацій і розроблення пропозицій щодо спільної реалізації завдань та заходів, визначених цим Меморандумом;

г) Беруть на себе зобов’язання зберігати конфіденційність інформації, у відповідних випадках, та не розголошують персональні дані, що стали відомі у зв’язку з реалізацією цього Меморандуму, враховуючи вимоги законодавства;

ґ) Використовують будь-які інші форми співпраці, що попередньо узгоджені Сторонами.

3.2. Сторони мають намір забезпечувати одна одній всебічну підтримку для розвитку співпраці згідно з положеннями цього Меморандуму та інформувати одна одну про заходи, спрямовані на його реалізацію.

3.3. Порядок взаємодії Сторін, визначений частиною другою статті 53 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», затверджується спільним рішенням Уповноваженого та Національної ради.

4. Співпраця з іншими установами та організаціями

4.1. Сторони прагнуть будувати свої відносини на основі принципів рівності, чесного партнерства та захисту інтересів один одного.

4.2. Сторони співпрацюють в межах компетенції та у встановленому чинним законодавством України порядку, зокрема щодо обміну інформацією, що становить взаємний інтерес, можуть організовувати і брати участь в конференціях і «круглих столах» з питань презентації, впровадження та розвитку інноваційних форм, інструментів, механізмів, спрямованих на сприяння функціонуванню української мови як державної.

4.3. Для досягнення результату Сторони можуть за взаємною згодою запрошувати до співпраці в рамках узгоджених напрямів інші установи та організації, незалежно від форм власності, фізичних осіб, громадські організації та створювати з ними тимчасові робочі групи тощо.

5. Строк дії Меморандуму

5.1. Цей Меморандум набирає чинності з дня, наступного за днем його підписання Сторонами.

5.2. Меморандум укладається строком на чотири роки до 31 грудня      2024 року.

5.3. У разі відсутності заяви будь-якої із Сторін про припинення або зміну умов цього Меморандуму протягом одного місяця після закінчення терміну дії цього Меморандуму, визначеного у п. 5.2., цей Меморандум вважається продовженим (пролонгованим) на той самий термін і на тих самих умовах, які передбачені цим Меморандумом.

5.4. У разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які було розпочато на підставі Меморандуму і не завершено протягом строку його дії, продовжуються і завершуються згідно з умовами, що були раніше погоджені Сторонами, за винятком випадків, коли завершити ці заходи неможливо.

6. Прикінцеві положення

6.1. Будь-які зміни чи доповнення до цього Меморандуму вносяться за письмовою згодою Сторін і стають його невід’ємною складовою частиною.

6.2. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються Сторонами шляхом проведення консультацій та досягнення взаємної згоди.

6.3. Цей Меморандум не є попереднім договором у розумінні статті 635 Цивільного кодексу України та статті 182 Господарського кодексу України і не покладає на Сторони юридичних обов’язків щодо укладення у майбутньому основного договору. Меморандум не створює будь-яких фінансових зобов’язань для Сторін.

6.4. Спірні питання щодо тлумачення положень Меморандуму та його реалізації вирішуються шляхом проведення спільних консультацій та переговорів.

6.5. Цей Меморандум укладено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної зі Сторін.

На підтвердження зазначених положень Меморандум підписали:

Уповноваженийіз захистудержавної мови   _________________Т.Д. Кремінь Національна рада Україниз питань телебачення і радіомовлення Голова _________________ О.В. Герасим’юк