План розвитку 2014

05.03.2017
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ
11.12.2013  № 2338
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2013 р. за № 2136/24668

Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору

Керуючись статтями 21, 22 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, статтями 15, 17 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Зміни до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 01 грудня 2010 року № 1684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2010 року за № 1294/18589 (у редакції рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14 грудня 2011 року № 2874), що додаються.
  2. Управлінню правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  3. Управлінню інформаційного забезпечення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
  4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення В. Манжосова.
ГоловаВ. Манжосов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
ради України з питань
телебачення і радіомовлення
11.12.2013  № 2338
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2013 р.
за № 2136/24668

ЗМІНИ 
до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору

  1. У розділі ІІ:

1) у главі 1:

у пункті 1.4 слова “та телевізійне мовлення, супутникове радіомовлення та радіотехнологію багатоканального наземного телерадіомовлення для передачі та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації у багатоканальних розподільчих системах, цифрове ефірне наземне телевізійне мовлення” замінити словами “мовлення, аналогове телевізійне мовлення, цифрове наземне телевізійне мовлення, супутникове радіомовлення та багатоканальне наземне телерадіомовлення”;

у пункті 1.5 слова “Наземне ефірне радіомовлення” замінити словами “Аналогове звукове мовлення”;

2) у главі 2:

у пункті 2.1 слова “Створення каналів та використання частот мовлення” замінити словами “Визначення можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення”;

у пункті 2.2 слова та цифри “у додатках 5 – 8 до Положення про надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 12.08.2005 № 46, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.08.2005 за № 963/11243” замінити словами та цифрами “у додатках 8 – 11 до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 01 листопада 2012 року № 559, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 57/22589”;

у пункті 2.4 слова “висновком органу частотного планування” замінити словами “висновками щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення в порядку, визначеному Законом України “Про радіочастотний ресурс України”;

доповнити главу після пункту 2.8 новим пунктом 2.9 такого змісту:

“2.9. У зв’язку з переходом до 2015 року від аналогового до цифрового формату телемовлення, відповідно до Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 412, у разі продовження строку дії ліцензії на аналогове ефірне мовлення розмір ліцензійного збору за продовження строку дії такої ліцензії зменшується на 70 %.”.

У зв’язку з цим пункти 2.9 – 2.19 вважати відповідно пунктами 2.10 – 2.20;

пункт 2.13 викласти в такій редакції:

“2.13. Подальший розвиток ефірних багатоканальних телемереж з використанням технології типу “МІТРІС” не здійснюється у разі створення завад земним станціям супутникового мовлення, що підтверджується висновками щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення в порядку, визначеному Законом України “Про радіочастотний ресурс України”, відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу.”;

у пункті 2.14 абревіатуру “ММDS” виключити;

пункт 2.16 після слова “Використання” доповнити словами “без отримання дозволів на експлуатацію”;

3) у главі 3:

доповнити главу новим пунктом 3.1 такого змісту:

“3.1. З метою розповсюдження 32 телепрограм для публічного приймання без абонентної плати створена загальнонаціональна мережа цифрового телемовлення в стандарті DVB-Т2 (MPEG-4), що складається з чотирьох цифрових багатоканальних телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 (далі – цифрові Телемережі).”.

У зв’язку з цим пункти 3.1 – 3.10 вважати відповідно пунктами 3.2 – 3.11;

у пункті 3.2:

в абзаці другому слова та цифри “багатоканальних телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 (далі – цифрові Телемережі)” замінити словами “цифрових Телемереж”;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

“ІІІ етап – приймання Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення пропозицій від ліцензіатів щодо вимкнення засобів аналогового наземного телемовлення (І квартал 2014 року), підготовка плану поетапного вимкнення засобів аналогового наземного телемовлення із залученням органів державної влади (за згодою) на підставі наданих ліцензіатами пропозицій з урахуванням рівня забезпечення населення перетворювачами цифрового сигналу (ІІ, ІІІ квартали 2014 року), вивільнення радіочастотного ресурсу;”;

у пункті 3.3 слова “- з використанням багаточастотних та одночастотних синхронних мереж” замінити словами “, який поєднує використання одночастотних синхронних мереж та частотних присвоєнь для окремих передавачів цифрового наземного телевізійного мовлення”;

доповнити главу після пункту 3.5 новим пунктом 3.6 такого змісту:

“3.6. У разі наявності у цифрових Телемережах вільного ресурсу, не задіяного для потреб телемовлення згідно з пунктом 3.1 цієї глави, провайдер програмної послуги цих мереж має право надавати програмні послуги за умови внесення відповідних змін до ліцензій.”.

У зв’язку з цим пункти 3.6 – 3.11 вважати відповідно пунктами 3.7 – 3.12;

пункт 3.12 викласти в такій редакції:

“3.12. Враховуючи важливу соціальну складову процесу переходу України на цифрове мовлення, усі ліцензіати цифрових Телемереж зобов’язані протягом 2014 року брати участь в інформуванні населення про перехід країни на цифровий стандарт мовлення, щодня безкоштовно транслюючи у своїй програмі інформаційні ролики провайдера програмної послуги цифрових Телемереж щодо особливостей прийому сигналу багатоканальних телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 в обсязі 5 хвилин, у тому числі – 30 % у прайм-тайм. Графік розміщення інформаційних роликів розробляється за домовленістю з телерадіоорганізацією та провайдером.”.

  1. У розділі ІІІ:

1) главу 2 доповнити пунктами такого змісту:

“2.6. Для забезпечення засобами телерадіомовлення культурних та інформаційних потреб громадян Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення враховує наявність у кожному з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору якісного змістовного наповнення та різноманітних форматів мовлення.

2.7. У процесі розбудови каналів мовлення та ліцензування надається перевага телерадіоорганізаціям, які виробляють та поширюють соціально важливі програми (інформаційні, соціально-політичні, дитячі тощо), програми власного та вітчизняного виробництва, задовольняють інформаційні потреби національних меншин та забезпечують свободу слова. Одним із визначальних факторів є наявність в ефірі програм власного та вітчизняного виробництва.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення сприяє розвитку суспільного, громадського, освітнього, культурологічного мовлення.”;

2) у главі 3:

пункт 3.1 після абревіатури “МІТРІС” доповнити абревіатурою “, “ММDS”;

пункт 3.2 після слова “послуги” доповнити словами “(у разі її наявності)”, після слів “кабельне мовлення)” доповнити словами “, у тому числі програм іноземних телерадіоорганізацій, зміст яких відповідає чинному законодавству”;

доповнити главу після пункту 3.3 новим пунктом 3.4 такого змісту:

“3.4. Загальна концепція добору пакетування (переліку) програм для ретрансляції має відповідати вимогам пунктів 3.7, 3.8 цієї глави.”.

У зв’язку з цим пункти 3.4 – 3.9 вважати відповідно пунктами 3.5 – 3.10;

пункт 3.8 викласти в такій редакції:

“3.8. Розміщення програм провайдерами програмної послуги здійснюється в такій послідовності:

універсальна програмна послуга (індивідуально для кожного населеного пункту);

програми державного підприємства “Парламентський телеканал “Рада”;

програми вітчизняних телеорганізацій, які отримали ліцензії на супутникове мовлення, та програми телеорганізацій, які отримали ліцензії на кабельне мовлення у відповідній мережі мовлення (індивідуально для кожного населеного пункту);

іноземні програми країн, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, та програми країн, зміст яких адаптовано до вимог вітчизняного законодавства та відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не обмежується згідно з частиною першою статті 42 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”. Зміст іноземної програми має відповідати вимогам чинного законодавства.”;

пункти 3.9, 3.10 виключити.

  1. Додатки 1та 2 до Плану розвитку викласти у новій редакції, що додаються.
Начальник управління
науково-технічного
і частотного розвитку
Т. Мироненко
Додаток 1
до Плану розвитку національного
телерадіоінформаційного простору
(пункт 1.2 розділу ІІ)

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНІ 
ефірні телевізійні канали

№ з/пСуб’єкт інформаційної діяльностіЛоготип каналу
1Національна телекомпанія України, м. Київ“Перший”
2ТОВ “ТРК “ЕРА”, м. Київ“Ера”
3ТРК “Студія “1+1” у формі ТОВ, м. Київ“1+1”
4ПрАТ “Телеканал “Інтер”, м. Київ“ІНТЕР”
5ТОВ “МКТ “ICTV”, м. Київ“зірка ICTV”
6ТОВ “Новий канал”, м. Київ“Н”
7ТОВ “ТРК “Україна”, м. Донецьк“Україна”
8ТОВ “ТРК “Україна”, м. Донецьк“КіноТочка”
9ТОВ “ТРК “Україна”, м. Донецьк“НЛО.TV”
10ПрАТ “Міжнародний Медіа Центр-СТБ”, м. Київ“С – Можливо все!”
11ПрАТ “ТК “ТЕТ”, м. Київ“ТЕТ”
12ТОВ “Телестудія “Служба інформації”, м. Київ“НТН”
13ТОВ “Телеодин”, м. Київ“М1”
14ТОВ “ТРК “Експрес-Інформ”, м. Київ“5 канал чесних новин”
15Підприємство з іноземними інвестиціями у формі ТОВ “ТРК “НБМ”, м. Київ“5”
16ТОВ “ТРО “Мульті Медіа Сервіс”, м. Київ“К1”
17ТОВ “Телеканал “Тоніс”, м. Київ“tonis”
18ТОВ “ТРК “Кіно ТВ”, м. Київ“Ентер-фільм”
19ТОВ “Музичне телебачення”, м. Київ“ZOOM”
20ТОВ “Телеканал “МЕГА”, м. Київ“М”
21ТОВ “ТРК “Музика ТВ”, м. Київ“ПІКСЕЛЬ TV”
22ТОВ “ТОТВЕЛЬД”, м. Київ“XSPORT”
23ТОВ “Телеканал “К2”, м. Київ“К2”
24ТОВ “РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ”, м. Київ“2+2”
25ТОВ “ТРК “Нові комунікації”, м. Київ“Dobro”
26ТОВ “Голдберрі”, м. Київ“g”
27ТОВ “ТРК “Погода ТБ”, м. Київ“BUSINESS”
28ТОВ “Банківське телебачення”, м. Київ“БТБ”
29ТОВ “КОРОНА САНРАЙС”, м. Київ“ВІНТАЖ ТВ”
30ТОВ “АСПЕРА 2011”, м. Київ“ЕСКУЛАП- TV”

Загальнонаціональні канали ефірного радіомовлення

№ з/пСуб’єкт інформаційної діяльностіПозивні
1НРКУ (УР-1), м. Київ“Українське радіо”
2НРКУ (УР-2), м. Київ“Українське радіо”
3НРКУ (УР-3), м. Київ“Українське радіо”
4ТОВ “ТРК “НБМ-Радіо”, м. Київ“Ретро ФМ”
5ТОВ “ТРК “Радіо-Ера”, м. Київ“Радіо-Ера ФМ”, “Радіо Ера”, “Ера ФМ”
6ДП “Новий обрій”, м. Київ“Super Radio”
7ТОВ “ТРК “Медіа Маркет”, м. Київ“Хіт ФМ”
8ПрАТ “Наше радіо”, м. Київ“Наше радіо”
9ТОВ “ТРО “Русское радио” – Україна”, м. Київ“Русское Радио”
10ТОВ “ТРК “Клас”, м. Київ“Перець FM “, “Стильное”
11ТОВ “ТРК “Радіо Кохання”, м. Київ“Радіо Мелодія”
12ДП “ТРО “Довіра”, м. Київ“АВТОРАДІО”
13ПАТ “ТРК “Люкс”, м. Львів“Люкс ФМ”
14ПрАТ “РК “Гала”, м. Київ“Гала Радіо”
15Українська корпорація телебачення і радіомовлення “ЮТАР”, м. Київ“KISS FM”
Начальник управління
науково-технічного
і частотного розвитку
Т. Мироненко

Додаток 2
до Плану розвитку національного
телерадіоінформаційного простору
(пункт 1.2 розділу ІІ)

РЕГІОНАЛЬНІ 
ефірні телевізійні канали

№ з/пСуб’єкт інформаційної діяльностіЛоготип
1ДП “ТРК “Стерх” ТОВ “Природні інвестиції”, м. Дніпропетровськ“11 канал”
2ПрАТ “ТРК “Люкс”, м. Львів“24”
3ТОВ “Аріадна ТВ”, м. КиївТОВ “АРІАДНА ТВ” емблема “112 УКРАЇНА”
4ТОВ “Гравіс”, м. Київ“ПЛЮСПЛЮС”
5ТОВ “Гравіс-Кіно”, м. Київ“2+2”
6ТОВ ” Лідер ТВ”, м. КиївТОВ “ЛІДЕР ТВ” емблема “112 УКРАЇНА”
7ТОВ “Новий формат ТВ”, м. КиївТОВ “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” емблема “112 УКРАЇНА”
8ТОВ ” Партнер ТВ”, м. КиївТОВ “ПАРТНЕР ТВ” емблема “112 УКРАЇНА”
9ТОВ “ТВ Вибір”, м. КиївТОВ “ТВ ВИБІР” емблема “112 УКРАЇНА”
10Чернівецька ОДТРК, м. Чернівці“БУКОВИНА”
11ТОВ “ТРК “ТелеРадіоСвіт”, м. Київ“ТВі”
12ТОВ “ТС “Астра-ТБ”, м. Гірник Донецької області“КРТ”
13ДП “ТРК “Аверс” ВАТ “Корпорація “Аверс”, м. Луцьк“АВЕРС”
14КП “Телерадіоагентство “Новий Чернігів” Чернігівської міської ради, м. Чернігіводноголовий орел з мечем
15ПрАТ “Телевізійна служба Дніпропетровська”, м. Дніпропетровськ“34”
16ПП “Інформаційна студія “Полісся-TV”, м. Луцьк“?”
17ПП “ТРК “РАІ”, м. Бурштин“РАІ”
18ТОВ “TV-4”, м. Тернопіль“4tv”
19ТОВ “Запорізька незалежна ТРК “ТВ-5”, м. Запоріжжя“ТВ-5”
20ТОВ “Незалежна ТРК “ІРТА”, м. Луганськ“ІРТА”
21ТОВ “ТРК “Відікон”, м. Суми“V” (Відікон)
22ТОВ “ТРК “ІТВ”, м. Сімферополь“ИТВ”
23ТОВ “Медіагрупп “ФМ”, м. Сімферополь“ТВ FM”
24ТОВ “Чорноморська телерадіокомпанія”, м. Сімферопольстилізоване зображення сонця та хвилі
25ДТРК Крим, м. Сімферополь“КРЫМ”
26Міське комунальне підприємство інформаційно-телевізійне агентство “ВІТА”, м. Вінницядві динамічні назви VITATV ВІТАТБ
27ТОВ “ТРК “Україна”, м. Донецьк“ДОНБАС”
28ПрАТ “Медіагруп нові проекти”, м. Краматорськстилізоване зображення “ВПТВ”
29ДП ТРК “Мукачево (“М-студіо”)” виробничо-комерційного ТОВ “Продюсер”, м. Мукачеве“МS”
30ПМП “ТРК “ДАНІО”, с. Баранинці Ужгородського району“Даніо”
31ТОВ “ТРК “Регіональна телевізійна система”, м. Луганськ“ЛОТv24”
32ТОВ “Коледж преси та телебачення”, м. Миколаїв“ТАК ТV”
33ТОВ “ТРК “Град”, м. Іллічівськ“ГРАД”
34ПрАТ “Інформаційне агентство “Репортер”, м. Одеса“РЕПОРТЕР”
35ТОВ “ТРК ОНЮА “Академія”, м. Одеса“АКАДЕМІЯ”
36ТОВ “ТРК “Академ-ТV”, м. Суми“ATv”
37Чернігівська ОДТРК, м. Чернігів“Чернігівська ОДТРК – Сівер-Центр”
38ТОВ “ТРК “ВІККА”, м. Черкаси“ВІККА”
39ДО “Вінницька ОДТРК “ВІНТЕРА”, м. Вінниця“ВДТ”
40Волинська ОДТРК, м. Луцьк“ВТ”
41Дніпропетровська ОДТРК, м. Дніпропетровськ“Д”
42Донецька ОДТРК, м. Донецьк“27 канал”
43Житомирська ОДТРК, м. Житомирстилізоване зображення колосу
44Закарпатська ОДТРК, м. Ужгород“m 1” (“Тиса один”)
45Запорізька ОДТРК, м. Запоріжжя“Запоріжжя”
46Івано-Франківська ОДТРК “КАРПАТИ”, м. Івано-Франківськ“ОДТРК Івано- Франківськ”
47Івано-Франківське обласне телебачення “Галичина”, м. Івано-Франківськ“Галка в короні з печатки Ярослава Осмомисла”
48Державна організація “Київська державна регіональна ТРК”, м. Київ“ЦК”
49Кіровоградська ОДТРК, м. Кіровоградстилізована літера “К”
50Державна організація Луганська ОДТРК, м. Луганськ“ЛОТ”
51Львівська ОДТРК, м. Львів“трк ЛЬВІВ”
52Миколаївська ОДТРК, м. Миколаїв“ТМ”
53Одеська ОДТРК, м. Одесазображення вітрила
54Державна організація “Полтавська ОДТРК “Лтава”, м. Полтава“Лтава”
55Рівненська ОДТРК, м. Рівне“РТБ”
56Сумська ОДТРК, м. Суми“Р” “Т” “С” (перші літери від слів “Регіональне Телебачення Сумщини”)
57Тернопільська ОДТРК, м. Тернопіль“ТТБ”
58Харківська ОДТРК, м. Харків“ОТБ”
59Херсонська ОДТРК “Скіфія”, м. Херсон“Скіфія”
60Хмельницька ОДТРК “Поділля-Центр”, м. Хмельницький“Поділля-Центр”
61Черкаська ОДТРК, м. Черкаси“Рось”
62Виробниче МП “Горизонт”, м. Первомайський Харківської області“ГОРИЗОНТ-TV”
63ТОВ ТРК “Міст ТБ”, м. Львів“ZIK”
64Обласна асоціація “Вінницька громадська ТРК “Вінниччина”, м. Вінницястилізована літера “В” на білому фоні та напис “Вінниччина”
65ТОВ “Слово Волині”, м. Луцьк“СВ”
66ТОВ “ТРК “Рівне 1”, м. Рівне“Рівне 1”
67ТОВ “Редакція газети “Україна – Центр”, м. Кіровоградзображення представлене сплетінням літер латиниці “С” зеленого кольору та “U” білого кольору
68ТОВ “Телевізійні кабельні мережі “Всесвіт”, м. Первомайськ Миколаївської області“Твій Всесвіт”
69ТОВ “Чернівецький промінь”, м. Чернівці“ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ (КОМБІНОВАНЕ)”
70Державна організація “Новгород-Сіверська регіональна державна ТРК “Сіверська”, м. Новгород-Сіверський Чернігівської області“ТС”
71ДП “Дитяче телевізійне агентство”, м. Хмельницький“33 канал”
72КП “ТРК “Март”, м. Миколаїв“МАРТ”
73ТОВ “Місто ТБ”, м. Чернівці“Місто ТБ”
74ТОВ “Скіф-2”, м. Костянтинівка Донецької областіперевернута літера “С”
75Обласне об’єднання “Луганське кабельне телебачення”, м. Луганськ“ЛКТ”
76ТОВ “ТРК “Херсон Плюс”, м. Херсон“Херсон Плюс”

Регіональні ефірні канали радіомовлення

№ з/пСуб’єкт інформаційної діяльностіПозивні
1ТОВ “ТРК Онікс”, м. Харків“ПЕРЕЦЬ FM”
2Волинська ОДТРК, м. Луцьк“Волинь моя”
3Державна організація “Вінницька ОДТРК “ВІНТЕРА”, м. Вінниця“В ефірі Вінницька обласна державна телерадіокомпанія ВІНТЕРА”
4Державна організація “Київська державна регіональна телерадіокомпанія”, м. Київ“Радіо “Голос Києва”
5Державна організація Луганська ОДТРК, м. Луганськ“Говорить Луганське обласне радіо”, “Пульс”
6Дніпропетровська ОДТРК, м. Дніпропетровськ“В ефірі Дніпропетровське обласне радіо”, “Другий канал обласного радіо”
7Донецька ОДТРК, м. Донецьк“Говорить Донецьк! В ефірі обласне радіо”
8Дочірнє підприємство “ТРК “Центр”, м. Сімферополь“Лидер FM” (комбіноване)
9ДТРК “Крим”, м. Сімферополь“Радіо Крим”
10Житомирська ОДТРК, м. Житомир“Говорить Житомирське обласне радіо”, “Житомирська хвиля”
11Закарпатська ОДТРК, м. Ужгород“FM Тиса”, інструментальне виконання приспіву пісні “Верховино, мати моя”, автор М. Машкін
12Запорізька ОДТРК, м. Запоріжжя“Радіо Запоріжжя – FM”
13Івано-Франківська ОДТРК “КАРПАТИ”, м. Івано-Франківськінструментальний фрагмент пісні “Верховино, світку наш”
14Кіровоградська ОДТРК, м. КіровоградРадіо “Скіфія- Центр”
15Львівська ОДТРК, м. Львів“Львівське радіо”
16Миколаївська ОДТРК, м. Миколаївмузичний фрагмент пісні “Місто над Бугом”, “Радіоканал Миколаїв”
17Одеська ОДТРК, м. Одесафрагмент пісні І. Дунаєвського “Пісня про Одесу”
18Полтавська ОДТРК “ЛТАВА”, м. Полтава“Ваша хвиля”, музичний фрагмент “Полтавського вальсу”, композитор Пантелеймон Маліненко, “Над полтавським краєм білі голуби…”
19ПП “Компанія “Нова хвиля”, м. Київ“Радио Шарманка”
20ПП “ТРК “Західна Столиця”, м. Львів“Західна Столиця”
21ПП фірма “Лямін”, м. Київ“Радіо РОКС-Україна”
22ПрАТ “Студія “Європозитив”, м. Київ“EUROPA PLUS”
23Рівненська ОДТРК, м. Рівне“Рівне ФМ”, музичний фрагмент з пісні “Очерет мені був за колиску”
24Сумська ОДТРК, м. Суми“Слобода-FM”, “Радіо Сумщини”, “Говорять Суми”
25Тернопільська ОДТРК, м. Тернопіль“Радіо Лад”, фрагмент мелодії української народної пісні “Чом, чом, земле моя?”
26ТОВ “Євромюзік”, м. Київ“Радио Шансон”
27ТОВ “Мюзік радіо”, м. Київ“Легкое и спокойное радио RELAX”
28ТОВ “Раді.О”, м. Одеса“Просто Радіо”
29ТОВ “Радіо FM”, м. Донецьк“Радіо РОКС-Україна”
30ТОВ “Радіо Тернопіль”, м. Київ“Радіо Мелодія”
31ТОВ “Радіо Шарманка”, м. Київ“Радіо Шарманка”
32ТОВ “Радіостанція “Великий Луг”, м. Запоріжжя“Радіо 24”
33ТОВ “РК “Ностальжі”, м. Запоріжжя“Радіо Мелодія”, “KISS FM”
34ТОВ “Студія Артекс”, м. Сімферополь“Транс-М-Радіо”
35ТОВ “ТРК “52 канал”, м. Одеса“Моє радіо 103,8 ФМ”
36ТОВ “ТРК “Аккерман”, м. Білгород-Дністровський“Аккерман FM”, “Балта FM”, “Любашівка FM”, “Миколаївка FM”, “Саврань FM”
37ТОВ “ТРК “Галичина”, м. Львів“FM Галичина”
38ТОВ “ТРК “Град”, м. Іллічівськ“FM 1 перше радіо”
39ТОВ “ТРК “ІФ Медіа-Груп”, м. Київ“Радіо Марія”
40ТОВ “ТРК “Класик Радіо”, м. Київ“Радіо РОКС – Україна”
41ТОВ “ТРК “Контакт”, м. Запоріжжя“Радио Шансон”
42ТОВ “ТРК “Львівська хвиля”, м. Львів“Львівська хвиля – радіо нашого міста”
43ТОВ “ТРК “Нота”, м. Харків“Best FM”
44ТОВ “ТРК “Пілот-Україна”, м. Одеса“Радіо Next”
45ТОВ “ТРК “Шансон”, м. Київ“Радио Шансон”
46ТОВ Незалежна ТРК “ІРТА”, м. Луганськ“Ірта”
47ТОВ ТРК “АРТА ПЛЮС”, м. Донецьк“Радио “Класс”
48ТОВ “ТРК “Даяна Мастер”, м. Донецьк“KISS FM”
49ТОВ “ТРК Праймедіа”, м. Львів“Радіо 24”
50ТОВ “ТРК “Радіо – Санна”, м. Одеса“Просто Радіо”, “Гумор та пісні”
51ТОВ фірма “Волинь”, м. Київ“Радіо Next”
52Харківська ОДТРК, м. Харків“Говорить Харків”, музичний фрагмент пісні Марка Кармівського “Пісня про Харків”
53Херсонська ОДТРК “Скіфія”, м. Херсон“Говорить радіо “Таврія”, “Говорить Херсон. На першому національному працює обласне радіо”
54Хмельницька ОДТРК “Поділля-центр”, м. Хмельницький“Радіо “Поділля – Центр”, “Говорить Хмельницький”
55Черкаська ОДТРК, м. Черкаси“Рось-Радіо”
56Чернівецька ОДТРК, м. Чернівцімузичний твір “Позивні радіостанції “Буковина”, фрагмент пісні Левка Дудківського “Краю мій, край”
57Чернігівська ОДТРК, м. Чернігівголосова аудіозаставка на мотив української народної пісні “Стоїть гора високая”
Начальник управління
науково-технічного
і частотного розвитку
Т. Мироненко