Меморандум про співпрацю між Центром протидії дезінформації та Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення

28.11.2022

м. Київ                                                                                 “25” листопада 2022 р.

Центр протидії дезінформації (далі – Центр), в особі в. о. Керівника Центру – Шаповалова Андрія Анатолійовича, який діє на підставі Положення про Центр протидії дезінформації, затвердженого Указом Президента України від 07.05.2021 №187/2021 та відповідно до наказу Центру протидії дезінформації від 23.12.2021 №73-к, та

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) в особі Голови – Герасим’юк Ольги Володимирівни, яка діє на підставі Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»,

далі – разом Сторони, а кожен окремо Сторона, за результатами офіційної зустрічі між Сторонами, уклавши цей Меморандум про співпрацю щодо протидії дезінформації та пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям домовились про наступне.

1. Предмет Меморандуму 

1.1. Сторони відповідно до своїх завдань і чинного законодавства, усвідомлюючи:

 • потребу у створені сучасної державної політики України щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам в інформаційній сфері, спрямованої на захист прав і свобод громадян;
 • необхідність поліпшення якості політики у сфері протидії дезінформації, протидії ворожим інформаційним операціям проти України та її національних інтересів;
 • необхідність виявлення та протидії дезінформації;
 • важливість протидії маніпулюванням громадською думкою, а також недопущення розпалювання міжетнічної, соціальної, релігійної ворожнечі, пропаганди війни та іншої протиправної діяльності, що посягає на державний суверенітет і національну єдність;
 • необхідність подальшого утвердження верховенства права, демократії та дотримання прав людини, невід’ємною частиною яких є свобода слова та право на доступ до інформації;
 • об’єктивну потребу поєднання зусиль державних органів задля налагодження ефективних механізмів реалізації державної політики України у сфері протидії дезінформації, ворожим інформаційним операціям проти держави;

заявляють про намір співпрацювати та здійснювати спільні заходи з метою:

 • поліпшення аналітичного, науково та експертного забезпечення процесу планування і реалізації державної політики у сфері виявлення та протидії дезінформації;
 • протидії ворожим інформаційним операціям та деструктивній діяльності в інформаційній сфері;
 • вдосконалення нормативно-правової бази та правозастосовної практики у сфері виявлення і протидії дезінформації;
 • розвитку свободи слова, сприяння діяльності засобів масової інформації;
 • поліпшення стану медіаграмотності, критичного мислення та інформаційної гігієни в Україні.

2. Основні напрями співпраці

 • Для реалізації мети цього Меморандуму Сторони співпрацюють із питань:
 • визначення концептуальних підходів у сфері протидії дезінформації;
 • виявлення та вивчення реальних і прогнозованих загроз інформаційній безпеці України, прогнозування ризиків загроз унаслідок їх реалізації;
 • розроблення методології виявлення небезпечних інформаційних матеріалів маніпулятивного та дезінформаційного характеру;
 • сприяння взаємодії держави та інституцій громадянського суспільства щодо протидії деструктивним впливам і кампаніям;
 • вивчення, узагальнення і аналізу досвіду інших держав і міжнародних організацій з протидії дезінформації та підготовки пропозицій щодо його використання в Україні;
 • організації та участі в інформаційно-просвітницьких заходах, в тому числі семінарів, навчальних курсів та інших заходів із питань, що стосуються свободи слова, медіаграмотності, критичного мислення, інформаційної гігієни, інформаційної та кібернетичної безпеки, а також діяльності всіх видів засобів масової інформації;
 • та інших питань, що забезпечують реалізацію мети цього Меморандуму.

2.2. Сторони можуть розробляти та погоджувати плани конкретних заходів для реалізації мети цього Меморандуму.

2.3. Сторони домовились інформувати громадськість в Україні та за кордоном про результати співпраці.

3. Взаємодія Сторін

 • Сторони взаємодіють на принципах рівноправності, відкритості і доброчесності.
 • Положення цього Меморандуму не створюють для Сторін юридичних обов’язків, детальні умови та порядок реалізації проектів і заходів у рамках цього Меморандуму визначаються в кожному конкретному випадку окремо.
 • Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про наміри, що не призводить до юридичних чи фінансових наслідків або зобов’язань для будь-кого з них.
 • Сторони відповідно до власних процедур здійснюють підтримку заходів для реалізації мети цього Меморандуму.
 • Відносини Сторін, які викладені у цьому Меморандумі, є виключно відносинами незалежних сторін.
 • З метою реалізації цього Меморандуму Сторони здійснюють обмін відповідною інформацією, виходячи зі спільної ініціативи або за запитом однієї зі Сторін; проводять спільні заходи (робочі зустрічі, наради тощо) з метою обговорення питань, пов’язаних із реалізацією Сторонами положень цього Меморандуму.
 • З метою виконання мети цього Меморандуму, Сторони можуть вступати в договірні відносини одна з одною або з третіми сторонами.
 • Сторони взаємодіють одна з одною з питань виконання положень цього Меморандуму через уповноважених представників, що делегуються Сторонами для розгляду поточних питань та проведення спільних заходів.
 • Сторони домовилися використовувати емблему чи логотип іншої Сторони, або будь-яку абревіатуру, пов’язану з діяльністю іншої Сторони, лише за її попередньої письмової згоди.

4. Набрання чинності та порядок припинення Меморандуму

 • Цей Меморандум є безстроковим і набирає чинності з дня підписання Сторонами.
 • Сторони за взаємною домовленістю можуть вносити в цей Меморандум зміни та доповнення, які оформлюються у письмові формі та становлять невід’ємну частину цього Меморандуму.
 • Кожна зі Сторін має право припинити дію цього Меморандуму, письмово повідомивши про це іншу Сторону.
 • Меморандум припиняє дію через місяць із дня вручення іншій Стороні повідомлення про намір припинити дію цього Меморандуму або в інший строк за письмовим погодженням Сторін.
 • Припинення дії цього Меморандуму не впливає на виконання і терміни конкретних заходів, узгоджених відповідно до його положень та не закінчених на момент припинення його дії.

 5. Інші умови

 • Суперечки щодо тлумачення і застосування положень цього Меморандуму будуть вирішуватися шляхом переговорів та консультацій між Сторонами.

6. Прикінцеві положення

 • Цей Меморандум складено в двох примірниках українською мовою, при цьому обидва тексти мають однакову силу.